Usługi

Czym się zajmujemy:

 • prowadzeniem ksiąg handlowych (podatkowych)
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych
 • sporządzaniem wniosków kredytowych
 • sporządzaniem analiz ekonomiczno - finansowych
 • prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • ewidencji związanych z podatkiem VAT
 • naliczaniem płac
 • sporządzaniem rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym
 • doradztwem podatkowym i ekonomiczno – finansowym
 • naliczaniem odpisów amortyzacyjnych (optymalizacja podatkowa)
 • archiwizacją dokumentów

 

Archiwizacja dokumentów:

Klient Biura obowiazany jest odebrac dokumenty po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w przypadku:

 • podatnika pdof - po złożeniu zeznania rocznego PIT, w terminie do 30 kwietnia roku następujacego po roku podatkowym
 • podatnika pdop - po zatwierdzeniu spawozdania finansowego, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym

Odbiór dokumentów następuje w siedzibie biura. Dokumenty przekazywane są protokołem zdawczo-odbiorczym.

Po przekroczeniu terminów odbioru dokumentów podanych powyżej Biuro nalicza opłaty za archiwizację zgodnie z cennikiem usług. 

W przypadku podatników generujących znaczną ilość dokumentów źródłowych (np. kilka segregatorów w cyklu miesięcznym) - klient, na wezwanie biura - obowiazany jest odebrac dokumentację w części wskazanej przez Biuro.